تعبیر خواب ماهی 

 تعبیر خواب ماهی 

ازجمله خواب‌های متداول در میان عموم مردم دیدن خواب ماهی و خوردن و کبابی کردن آن است.  تعبیر خواب ماهی مرده با ماهی زنده بسیار متفاوت است.

ازنظر معبران غربی دیدن ماهی در خواب در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، نشانه این است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند به‌زودی شمارا مورد لطف و محبت خود قرار خواهند داد. درواقع نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان نشات می‌گیرد.

اگر دختری خواب ماهی ببیند تعبیرش  این است شوهری زیبا و با استعداد قسمتش می‌شود.

 

 تعبیر خواب ماهی از نظر دانیال نبی

اگر خواب ببینید که ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی دارید خواب شما نشانه غنیمت است.

دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه غم و اندوه است.

تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر نشانه بلا ، گرفتاری ، مصیبت ، مشقت و سختی است.

تعبیر خواب ماهی در دریای سردسیر خوب و نیکو است.

 

تعبیرخواب ماهی ابن سیرین

دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه ضرر دیدن از غلام و بنده خود است

خوردن ماهی نشانه این است که از طریق مسافرت مال و اموال به دست خواهید آورد.

اگر خواب ببینید که کسی به شما ماهی خشک و شوری دارد خواب شما نشانه این است که شخص بزرگی به شما ظلم خواهد کرد.

 

تعبیر خواب خوردن ماهی

اگر در خواب ببینید ماهی تازه پخته می‌خورید، به این معنی است که به‌اندازه آن مال و اموال به دست می‌آورید

اگر ببینید ماهی کباب و بریان شده خورده‌اید، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاک‌دامنی هستید به مسافرت می‌روید و به کسب علم و دانش می‌پردازید، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنید ولی اگر انسان مفسد و بدی هستید دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است تعبیر ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور است.

خوردن ماهی

تعبیر خواب ماهی مرده

دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق دردآوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید. دیدن ماهی مرده در خواب نشانه ناراحتی و غم است.

 

تعبیر خواب ماهی مرده

تعبیرخواب ماهی های رنگین

دیدن خواب ماهی سفید نشانه بخت و اقبال است.

ماهی قزل‌آلا اشاره به  پول و مال و ثروت دارد.

تعبیر خواب ماهی قرمز نشانه فر و شکوه است.

دیدن خواب ماهی آزاد به یعنی آينده‌ى درخشانى در انتظار شماست.

تعبیر خواب ماهی قرمز

 

تعبیرخواب ماهی حضرت امام جعفر صادق (ع)

دیدن ماهی بر شش و جه است .
اول : وزیر .
دوم : لشگر .
سوم : دختر دوشیزه .
چهارم : غنیمت .
پنجم : غم و اندوه .
ششم : کنیزکی هندوی

تعبیرخواب ماهی منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد . اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد . اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد . آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است . ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است . اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد . اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید ، به نعمت می رسید . اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید :
ماهی
ماهیگیری : سود زیاد
ماهیهای بزرگ : رضایت
ماهیهای کوچک : شکست
ماهیهای مرده : ناراحتی
پختن آنها : داشتن خانه با سامان
خریدن آن : اطلاعات غلط
ماهیهای فرمز : ازدواج با یک فرد ثروتمند
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن ماهی روزی است

تعبیرخواب ماهی آنلی بیتون

۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .
۲ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانة آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .
۳ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانة آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .
۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانة آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .
۵ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانة آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .
۶ـ خواب ماهیگیری ، نشانة کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانة آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .
۷ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است .

 

تعبیر خواب پیشنهادی

سرفیدن

محمدبن سیرین گوید : سرفیدن درخواب بر پنج وجه است . اول : سرفه تر . دوم : سرفه خشک . سوم : سرفه که بلغم بر آرد . چهارم […]

ديدن ملكه در خواب
تعبیر خواب ملکه

تعبیر خواب ملکه آنلی بیتون دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است. دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است […]

کاریز

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند در جائی کاریز می کند ، دلیل که با مردم خود مکر سازد ، این تا وقتی بود که آب پدید نشده بود […]

قبا

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند قبای نو پوشیده از کرباس ، دلیل که از غم برهد . اگر بیند قبائی از حریر پوشیده بود ، دلیل که ازبزرگی […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments